Hoe declareert u uw giften aan verenigingen?

flèche retour Back to blog
4 min
Article
By Birdee

In 2022 hebt u een schenking gedaan aan een of meer verenigingen om een project te steunen dat u belangrijk vindt. Wist u dat dit filantropisch gebaar u toelaat uw belastingen te verminderen? Concreet betekent dit dat de staat een deel van de schenking terugbetaalt via de inkomstenbelasting. Maar hoe geeft u uw giften aan en geniet u van een belastingvermindering in Frankrijk en België? Birdee legt het uit!

WANNEER EN HOE MOET U UW GIFTEN AAN VERENIGINGEN FISCAAL AANGEVEN?


U woont in Frankrijk

De aangifte van uw giften gebeurt bij de aangifte van uw inkomen, online of op papier. De campagne om uw inkomen van 2022 en uw giften aan te geven, begint in april 2023. U hebt dan tot mei of juni, afhankelijk van uw departement, om uw aangifte in te vullen. De termijnen tussen papieren en digitale aangiften zijn verschillend (langer bij digitaal).

Om uw giften in Frankrijk online aan te geven, logt u in op uw persoonlijke ruimte op de belastingsite en op uw aangifte: 

- Vul in stap 3 van de online aangifte de vakjes in die betrekking hebben op de aangifte van een gift. 
- Selecteer het vakje "Fiscale aftrek en kredieten" in de rubriek "Uitgaven",
- Klik op "Volgende",
- Vermeld in vak 7UF het bedrag van de giften aan organisaties van algemeen belang; in vak 7UD van uw aangifte de bedragen die zijn betaald aan in Frankrijk gevestigde organisaties die mensen in moeilijkheden helpen of organisaties die huiselijk geweld bestrijden; en in vak 7UJ uw giften aan sektes.

Houd er rekening mee dat er een plafond is voor de aftrek; het is echter mogelijk om het overschot van donaties uit voorgaande jaren rechtstreeks over te dragen naar de aangifte van 2023, in de rubriek "belastingverminderingen en -kredieten". 

Voor meer informatie over de belastingaftrek en de details die van toepassing zijn afhankelijk van het type donatie, ga naar
le guide des impôts. 

Oeps, u bent vergeten de giften die u in 2022 heeft gedaan aan te geven op uw aangifte van 2023? U kunt uw aangifte voor het lopende jaar na ontvangst corrigeren. U heeft doorgaans tot het einde van het jaar de tijd om de wijziging aan te vragen bij uw ruimte op "Toegang tot de online correctie". Deze service is niet beschikbaar voor papieren aangiften.

U geeft uw belastingen aan in België

In België is het mogelijk giften aan te geven aan ASBL (association sans but lucratif) en krijgen een belastingvermindering van 45% van het aan de organisatie betaalde bedrag.

De aangifteperiode loopt in België van juni tot juli. De data variëren naargelang het statuut van de aangever (klassieke burger of gevolmachtigde). Op uw belastingaangifte, die online beschikbaar is op Tax-on-web en vooraf door de fiscus is ingevuld, moet u in vak "X, A" van de aangifte het bedrag vermelden van de giften die u in 2022 hebt gedaan en waarvoor u een fiscaal attest hebt ontvangen.

Meer informatie op de websitePlus d’informations sur le site finances.belgium.be.

Als u een niet-ingezetene bent en inkomsten hebt in België, moet u toch uw belastingaangifte indienen.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR EEN SCHENKING AAN EEN VERENIGING?

In Frankrijk

Om in aanmerking te komen voor een belastingvermindering in Frankrijk moet aan een aantal criteria worden voldaan. De vereniging waaraan u een schenking doet, moet :

 • - gevestigd zijn in Frankrijk, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of een EU-lidstaat,
  - geen winstoogmerk hebben 
  - een sociaal doel en een belangeloze leiding hebben
  - niet ten goede komen aan een beperkte kring van personen
  - goedgekeurd zijn voor bepaalde soorten organisaties (erfgoedstichting, onderwijsinstelling, enz.).

De website van de Franse openbare dienst geeft een niet-limitatieve lijst van de betrokken organisaties. Ten slotte mag u, om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, geen financiële compensatie ontvangen voor uw schenking.

In België

Om in aanmerking te komen voor een belastingvermindering moet voor financiële schenkingen aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • - minimumdonatiebedrag vastgesteld op 40 euro per kalenderjaar en per organisatie,
  - donatie gedaan aan een door de minister van Financiën of zijn afgevaardigde erkende organisatie,
  - een fiscaal attest te kunnen voorleggen (een ontvangstbewijs voor de schenking),
  - giften in contanten of ontvangen via een digitale drager die voldoen aan de voorwaarden van de omzendbrief (AGFisc nr. 42/2014 van 16.10.2014) en het addendum (2019/C/83 van 04.09.2019), 
  - in ruil voor de schenking geen tegenprestatie wordt verkregen.

Bepaalde materiële schenkingen, zoals schenkingen in natura, computerapparatuur of medische apparatuur, die tijdens de COVID-19 pandemie zijn gedaan, komen ook in aanmerking voor de belastingvermindering. Ook schenkingen van kunstwerken komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een belastingvermindering.

Vergeet niet uw ontvangstbewijzen te scannen en in een bestand te bewaren. Zo kunt u bij een controle uw giften verantwoorden! De organisatie waaraan u geld geeft moet u een ontvangstbewijs geven, anders is er geen korting mogelijk!


Wilt u zaken met plezier combineren? Er is meer dan alleen belastingvrijstelling door schenkingen aan verenigingen! Denk ook aan verantwoord beleggen!

TE WETEN KOMEN HOE DE TOEPASSING WERKT

Meer weten
phone2

BEGIN TE BIRDEEËN EN WEL NU METEEN

Maak een goeie Bird